ទ្វារចំណុចទាញលក្ខណៈសម្ភារៈប្រភេទត្រូវបានគេប្រើនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា

1. Glass door handle Use place: It is mainly installed on the glass door of shopping malls, ភោជនីយដ្ឋាន, buildings, ល, for sliding door fans. Materials and Process: ជាទូទៅ, the pipe

អានបន្ត
បិទម៉ឺនុយ
×
×

រទេះ

 
 
 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្ញើសំណួរឬទំនក់ទំនង.
20% ច្រើនទៀតបិទ!

សេចក្តីជូនដំណឹង!