දොර ස්ථාපනය කිරීම ඔබ ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේදැයි දන්නවාද?

1. සම්පූර්ණ ආවරණය: කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලුම පැති පැනල් දොර ආවරණය කරයි, දොර විවෘතව විවෘත කිරීම පහසු කිරීම සඳහා දෙදෙනා අතර යම් පරතරයක් ඇත.…

වර කියවීම දිගටම දොර ස්ථාපනය කිරීම ඔබ ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේදැයි දන්නවාද?