ඔබ අවසන් තොප්පිය කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා දන්නවාද?

අවසාන තොප්පියෙහි ප්රධාන භූමිකාව: 1. ෙබයාරිංහි පිටත වළල්ලේ අක්ෂීය ස්ථානගත කිරීම. 2. දූවිලි රහිත සහ මුද්‍රා තැබූ, තමන්ගේම දූවිලි රහිත හා මුද්‍රා තැබීමට අමතරව, එය…

වර කියවීම දිගටම
මෙනුව සමීප
×
×

කරත්ත

 
 
 

පරීක්ෂණයක් හෝ සම්බන්ධ යැවීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
20% වැඩි ලකුණු!

දැනුම් දීමකින්!