කෙටියෙන් මල නොබැඳෙන වානේ දාරවල ලක්ෂණ විස්තර

Flange (also known as flange or flange) is a part of the pipe and pipe connected to each other. It is connected to the pipe end. There are holes in

වර කියවීම දිගටම කෙටියෙන් මල නොබැඳෙන වානේ දාරවල ලක්ෂණ විස්තර