பிராட் பெருங்கடல் வன்பொருள் ஒரு flange, என்ன உங்களுக்கு சொல்கிறேன்?

"Flange" is a transliteration of Flange, also known as a flange or flange, originally referred to as a protruding edge on a structural or mechanical part that is perpendicular to

தொடர்ந்து படி
மெனுவை மூடு
×
×

வண்டி

 
 
 

ஒரு விசாரணை அல்லது தொடர்பு அனுப்ப இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
20% மேலும் ஆஃப்!

அறிவிப்பு!